Chống Thấm Bao An chịu trách nhiệm bảo hành theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng kinh tế, thương mại.

Mọi điều kiện bảo hành sẽ được ghi chi tiết theo từng mặt hàng cụ thể và Chống Thấm Bao An cam kết bảo hành theo điều khoản đã ký trong hợp đồng.